Preskočiť na obsah
22.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Pohľad odborníkov na rovnosť žien a mužov

V dnešnej dobe je náročné nájsť súlad medzi pracovným a rodinným životom. Deľba  povinností medzi ženy a mužov by však mala byť otázkou vzájomnej zhody. Samozrejmosťou by mal byť pohľad na rovnaké oceňovanie. Významným faktorom pre takúto rovnováhu sú podmienky dané spoločnosťou. Skúmanie a podpora vytvárania týchto podmienok je predmetom národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku, ktorého gestorom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

 

 Základnými výstupmi projektu sú

1. Koncepcia, ktorá predstavuje strategický materiál pre oblasť zosúlaďovania súkromného, rodinného a pracovného života ako  jeden z nástrojov uplatňovania rovnosti žien a mužov na pracovisku, a

2. Metodika pre vykonávanie rodových auditov, ktorej hlavným cieľom je zavádzanie auditov na presadzovanie rovnosti žien a mužov na pracovisku.

Najdôležitejším krokom je ale implementácia projektu do praxe. Z toho dôvodu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR organizuje odbornú konferenciu, ktorá má za cieľ priblížiť vytvorenú koncepciu a zároveň vytvoriť priestor na spoločnú diskusiu.

 

Odborná konferencia k národnému projektu

Rodová rovnosť na pracovisku

Kedy:    7. septembra 2021, 9:00 hod.

Kde:       Hotel Tatra, Námestie 1.mája 5, Bratislava

 

Téma a program

Cieľom odbornej konferencie je predstavenie národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku, ktorý vznikol ako reakcia na aktuálnu potrebu a zároveň spoločensky významnú tému.

Budeme reflektovať pripravenosť slovenského pracovného trhu na zosúlaďovanie rodinného, súkromného a pracovného života  a zavedenie systému hodnotenia rovnosti žien a mužov na pracovisku.

V rámci zaujímavých prezentácií zaznejú aj aktuálne príklady dobrej praxe z krajín Európskej únie.

Súčasťou konferencie bude panelová diskusia so zaujímavými hostkami a hosťami s rôznymi pohľadmi na riešenie a aplikačnú prax problematiky.

Program konferencie Rodová rovnosť na pracovisku

 

Komu je konferencia určená

Pozvaných je 150 účastníkov z veľkých, stredných i menších slovenských zamestnávateľov, odborových organizácií či neziskového sektora, ktoré sa venujú problematike rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí.

Kalendár udalostí
    HORE