Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Praktické návody ako zosúladiť prácu a rodinu

V praxi sa využívajú viaceré nástroje, ktoré podporujú zosúlaďovanie súkromného, rodinného a pracovného života. Pri ponukách práce zvyknú byť zaradené medzi zamestnaneckými benefitmi. Aj celosvetová pandémia koronavírusu značne prispela k uplatneniu takých riešení, aby bol pracovný model výhodný tak pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa. S jediným cieľom: mať na trhu kvalitnú a výkonnú pracovnú silu, ktorá bude mať čas aj na svoj súkromný a rodinný život.

„Zamestnávateľ si začína budovať dobré meno v momente, keď začne byť ústretový k rodine.“

Flexibilný pracovný čas 

Pružný pracovný čas označovaný aj ako flexibilný pracovný čas je veľa krát ponúkaný zamestnávateľmi ako benefit pre zamestnancov. Ide skutočne o benefit z toho dôvodu, že zamestnanec má možnosť flexibilne ohýbať svojim pracovným časom. V praxi ide o taký postup, že istá časť dňa je určená ako základná pracovná doba, napr. medzi 9.00-15.00, ktorá je nemenná. Potom je stanovený voliteľný čas, napr. od 6.00-9.00 a zároveň od 15.00-18.00, kedy zamestnanec môže alebo nemusí byť na pracovisku. Tento voliteľný čas si zamestnane určuje sám, zamestnávateľ ohraničuje iba najskorší začiatok a najneskorší koniec pracovného času.  Ak to povaha jeho práce dovolí, môže byť v jeden deň v práci iba 6 hodín, na ďalší môže byť 10 hodín.

Flexibilný pracovný čas umožňuje najmä rodičom prispôsobiť si deň aj s ohľadom na svoje rodičovské povinnosti, alebo na svoje koníčky a celkovo svoj osobný život. Za ten voľný čas vie vybaviť veci na úrade, ísť si zabehať, navštíviť chorú mamu, alebo si dopriať masáž či obľúbený ranný spánok. Pre zamestnávateľa to má taktiež výhody – má kvalitného zamestnanca, ktorý si plní svoje úlohy a zároveň má vyvážený profesionálny život s osobným. Je vždy lepšie mať zamestnanca, ktorý si uvedomuje, že ak vykoná svoju pracovnú úlohu, môže sa skôr a naplno venovať svojim osobným záujmom alebo rodine a je v istom zmysle pánom svojho času, ktorý si prispôsobí svojim potrebám a záľubám.

O flexibilnom pracovnom čase hovorí aj naša legislatíva – pružný pracovný čas je zakotvený v Zákonníku práce, v ustanovení § 88 a nasl.

Práca na kratší pracovný čas

Ide o pracovný pomer, keď zamestnanec pracuje nižší počet hodín za deň alebo za týždeň. Napr. namiesto 40 hodín týždenne odpracuje len 20 alebo 30 hodín. Prípadne pracuje menej dní v týždni, napr. od pondelka do stredy, eventuálne pracuje celý týždeň, niektoré týždne v roku však vynecháva. Taktiež je možné dohodnúť sa na počte odpracovaných hodín za rok, samozrejme v zákonných medziach. Pracovná doba sa môže meniť v dôsledku sezónnych zmien alebo firemných požiadaviek počas roka, ak sa na tom zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú.

Prácu na kratší pracovný čas využívajú rôzne skupiny ľudí. Môže ísť o študentov, ktorí si popri štúdiu chcú privyrobiť a získať hodnotné pracovné skúsenosti, alebo starší ľudia, ktorí svojimi skúsenosťami obohacujú pracovné prostredie a zároveň sú pozvoľna na ceste na dôchodok. Najčastejšie tento model využívajú rodičia, ktorí sa postupne po materskej alebo rodičovskej dovolenke zapájajú do pracovného procesu a dokážu prácu skĺbiť s rodinou.

Pri práci na kratší pracovný čas treba brať do úvahy aj financie. Krátený nie je len pracovný čas ale aj mzda. 

V zákonníku práce je takýto model definovaný ako pracovný pomer na kratší pracovný čas – ustanovenie § 49 a nasl. Zákonníka práce.

Job sharing

„Job sharing“, alebo po slovensky delené pracovné miesto, je pracovné miesto, na ktorom si zamestnanci v pracovnom pomere na kratší pracovný čas sami medzi sebou rozvrhnú pracovný čas a pracovnú náplň pripadajúcu na toto pracovné miesto. Zvyčajne ide o jedno pracovné miesto, ktoré sa delí na 2 osoby, no do úvahy pripadá aj zdieľanie pracovného miesta viacerými zamestnancami.

Job sharing využívajú rôzne skupiny ľudí, zamestnanci na rodičovskej dovolenke, dôchodcovia, študenti, zdravotne postihnutí prípadne môže ísť o ľudí, ktorí sa snažia skombinovať viacero pracovných úväzkov. Dôvody na takúto formu práce sú rôzne a benefity z nej plynúce sú subjektívne. Zamestnanci, ktorí zdieľajú jednu pracovnú pozíciu, by však mali byť v istom súlade, aby si vedeli navzájom zreferovať a odovzdávať vykonanú prácu, aby si vedeli dohodnúť vzájomné zastupovanie a nemusel do ich vzťahu vstupovať zamestnávateľ.

Pre zamestnávateľa je job sharing výhodný najmä z toho pohľadu, že práca je vykonávaná aj keď jeden z týchto dvoch zamestnancov nemôže pracovať, keď je napr. PN, alebo na dovolenke. Zaujímavý fakt je ten, že zamestnávateľ má 2 v 1, čiže 2 osoby za mzdu jednej, a teda aj na 1 pracovné miesto podnety a myšlienky od 2 ľudí, čo môže pri kreatívnom myslení veľmi pomôcť.

O delenom pracovnom mieste pojednáva Zákonník práce v ustanovení § 49a.

 

Job spliting/work sharing

Ide o podobnú úpravu ako job sharing. Rozdiel spočíva v tom, že úlohy, ktoré sú náplňou plného pracovného úväzku, sú rozdelené medzi dvoch ľudí tak, že každý zodpovedá iba za jemu pridelené úlohy, t. j. nie za všetky úlohy na danom pracovnom mieste. Potreba kooperácie a súladu už nie je natoľko výrazná ako pri job sharingu. Táto forma práce je výhodná v prípadoch, keď plnenie pracovných úloh v rámci pracovného miesta vyžaduje skúsenosti z viacerých rôznych oblastí. V niektorých prípadoch sa pracovné časy oboch pracovníkov na tomto miestne prekrývajú. Zákonník práce takúto formu výkonu práce osobitne neupravuje.

Teleworking

Pod pojmom telework sa označuje taká organizácia práce, pri ktorej, ak sa tak zamestnanec a zamestnávateľ dohodnú, zamestnanci pracujú hocikedy a na hocijakom mieste, ktoré im umožňuje odviesť pracovnú úlohu efektívnym a výkonným spôsobom. Je to inovačná organizácia práce, ktorá umožňuje zamestnancom produktívne pracovať aj mimo tradičnej kancelárie či pracovného miesta. Ide teda o špeciálny druh práce doma. Ide o bežnú kvalifikovanú prácu vykonávanú na základe pracovnej zmluvy. Jediným rozdielom je, že niekoľko hodín i dní v týždni, niekedy dokonca aj počas celej pracovnej doby plní zamestnanec svoje pracovné úlohy doma či na inom mieste vybavenom počítačom a komunikačným spojením. Je už len vecou dohody zamestnanca a zamestnávateľa, koľko pracovného času bude pracovník vykonávať v kancelárií a koľko mimo nej, prípadne akým spôsobom a v akej periodicite budú spolu komunikovať. Odpadá každodenné dochádzanie do práce a časové straty v dopravných zápchach, zamestnancovi sa zvyšuje možnosť organizovať si pracovné a súkromné povinnosti, a tým zharmonizovať svoj súkromný, rodinný a pracovný život.

Hlavnou výhodou pre zamestnávateľa je zníženie nákladov na pracovné miesto, ktoré sa prejaví hlavne vo finančnej úspore za prenájom, energie a vybavenie. Telework môže viesť k zníženiu požiadaviek na priestor, ak jednotliví zamestnanci ďalej nepotrebujú, aby im bolo venované samostatné pracovné stanovisko.

Telework pozná aj Zákonník práce v ustanovení §52 – o teleprácu ide vtedy, ak sa práca vykonáva s použitím informačných technológií, pri ktorých dochádza pravidelne k elektronickému prenosu dát na diaľku.

Home office

Práca formou home office je práca vykonávaná doma alebo na inom vhodnom mieste príležitostne alebo za mimoriadnych okolností. V posledných dvoch rokoch počas vrcholov pandémie koronavírusu bola práca formou home office aktuálna. Vykonávať sa môže iba so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce mu to umožňuje.

Home office, alebo tzv. domácka práca je upravená najmä v ustanovení § 52 ods. 5 zákonníka práce.

 Projektové zamestnávanie

Projektové zamestnanie je určitou kombináciou medzi pracovnou zmluvou na dobu určitú, pružným pracovným časom a prípadne aj prácou doma alebo na inom vhodnom mieste. Zamestnanec je zamestnaný na vypracovanie určitého projektu. V tomto projekte má definované činnosti a lehoty na ich vykonanie.

 Takisto ako aj predchádzajúce formy flexibilnej práce má aj projektové zamestnávanie výhody pre obe zúčastnené strany. Zamestnávateľ získa kvalifikovanú pracovnú silu a zamestnanec ušetrí čas na dochádzaní do práce, rozdelí si denný časový harmonogram podľa svojich potrieb a tým dokáže zosúladiť prácu so svojím súkromným a rodinným životom. Pre rodičov na rodičovskej dovolenke je to vynikajúci model, ako si udržať kontakt s pracoviskom aj popri starostlivosti o dieťa.

  

Sabatikal

Ide o určitý časový úsek, kedy zamestnanec nepracuje, a ktorý môže využiť napr. na cestovanie, vzdelávanie alebo opatrovanie rodinného člena.

Sabatikal je nástroj, ktorý sa uplatňuje aby sa predišlo vyhoreniu. Používa sa skôr v zahraničí, naša legislatíva tento pojem zatiaľ nepozná. Sabatikal sa v zahraničí využíva aj ako predčasné čerpanie časti dôchodku. Zamestnanec dostáva časť svojej mzdy v podobe dávky a o dĺžku sabatikalu sa mu oddiali odchod do dôchodku. Na Slovensku je možné stretnúť sa s určitou formou sabatikalu najmä v nadnárodných spoločnostiach, ktoré si tento prvok priniesli z pôvodnej krajiny, ale aj v menších spoločnostiach, kde existujú otvorené vzťahy medzi nadriadenými a podriadenými. Sabatikal v takom ponímaní ako funguje v zahraničí, môže byť pre zamestnávateľa veľmi drahý. Na Slovensku častejšie vidíme model, kedy zamestnanec nepracuje a zamestnávateľ mu neplatí mzdu, ide teda o neplatené voľno.


V praxi sa často kombinujú vyššie uvedené modely flexibilnej práce. Okrem nich tiež zamestnávatelia využívajú ďalšie zamestnanecké benefity, ktorými sa snažia podporiť svojich zamestnancov s rodinami, napomôcť kolektívu k súdržnosti a k pocitu vyváženosti.

Firemné materské školy

Materské školy zriadené zamestnávateľom sa stávajú čoraz populárnejšie. Náklady na ich zriadenie a prevádzku môžu byť značné, ak však zamestnávateľ má dostatočné finančné a materiálne prostriedky, je to nezameniteľný benefit pre rodičov. A to hneď z viacerých dôvodov: predovšetkým majú možnosť svoje dieťa umiestniť do škôlky, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti ich pracoviska a v prípade potreby môžu byť okamžite pri svojom dieťati. Nezanedbateľnou výhodou je aj to, že prevádzkové hodiny firemnej materskej školy sú prispôsobené potrebám zamestnanca. Pre zamestnávateľa je zriadenie zamestnaneckej škôlky výhodné napríklad pre to, že zvyšuje lojalitu zamestnancov, zabezpečuje rýchlejší návrat zamestnancov z materskej alebo rodičovskej dovolenky do pracovného procesu a v neposlednom rade zamestnanecká škôlka vytvára lepší imidž zamestnávateľa v očiach verejnosti.

 

Firemné akcie aj s rodinami

Organizovanie dňa otvorených dverí alebo iných podobných podujatí má svoje opodstatnenie. Počas takýchto eventov je umožnené prísť na pracovisko so svojimi deťmi, partnerom a tak im ukázať prácu a priestory. Zvyknú sa robiť rôzne sprievodné akcie pre deti, napr. maľovanie na tvár, tam kde to priestory dovolia napr. skákací hrad a podobne. Môžu sa tiež spoločne najesť v závodnej jedálni a ochutnať jedlo, ktoré je bežne podávané zamestnancom.  Pre deti je to obrovský zážitok, vidieť naživo kde ich maminka alebo ocko pracuje, stretnúť sa s kolegami a kolegyňami a ich rodinami. S psychologického hľadiska potom deti ľahšie príjmu fakt, keď maminka alebo ocko musí ísť do práce. Hneď sa im v pamäti vybaví, že ich práca je skutočná a veľmi dôležitá. Na druhej strane zážitková metóda pomôže aj v partnerstve a prinesie istú dávku pochopenia pre prácu toho druhého a s ľahším vedomím sa potom delí starostlivosť o deti.

Akcia „vezmite svoje dieťa do práce“

Zvykne sa robiť ku Dňu detí, alebo v prvý deň letných prázdnin, keď ešte veľa rodín nemá kam deti umiestniť. Lebo tábor začína až 6.júla, alebo babička s dedkom sa ešte nestihli vrátiť z termálnych kúpeľov. Opäť fantastická príležitosť, keď mamičky alebo ockovia si môžu so sebou vziať deti do práce, pre deti sa vyčlení povedzme zasadacia miestnosť, pripravia sa pre nich zaujímavé aktivity primerané veku, niečo zdravé pod zub a najmä sa im zabezpečí zodpovedný dozor. To znamená, že rodič môže svoju prácu vykonávať s vedomím, že o jeho dieťa je postarané a zároveň dieťa sa cíti nadšene a dôležito, lebo je v práci. Ak sú animátori kreatívni a majú dostatok informácií o pracovných náplniach, dokážu s deťmi nasimulovať prácu ich rodičov a vysvetliť im ako to funguje, prečo je práca ich rodiča taká dôležitá. A takýmto spôsobom nenápadne v deťoch vyvolať pozitívnu emóciu a podporiť zodpovedný vzťah k práci.

Firemno-rodinné teambuildingy

Niektoré spoločnosti organizujú podujatia mimo pracoviska, počas víkendov a spolu so svojimi rodinami. Realizovateľné je to skôr asi v menších kolektívoch, benefit z týchto eventov je však z pohľadu budovania vzťahov nenahraditeľný. Vytvárajú a prehlbujú sa kamarátske väzby nielen v rámci pracovného kolektívu, ale aj medzi rodinami. Môžu tak vzniknúť priateľstvá na celý život. Na druhej strane to prospieva firemnej kultúre a tímu ako takému. Spoločné zážitky z takýchto akcií môžu veľakrát napomôcť pri vykonávaní pracovných úloh, povzbudiť v guráži, poodhaliť silné ale aj slabé stránky. Celkovo tak môžu prispieť k dosiahnutiu pracovných cieľov.

Kalendár udalostí
    HORE