Preskočiť na obsah
23.4.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Slovensko v projekte EÚ „Rodová rovnosť na pracovisku“

Slovenská republika v zastúpení Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a jeho odboru rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, pod záštitou Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja, implementuje projekt Rodová rovnosť na pracovisku.

Základným cieľom národného projektu je prispieť k vytvoreniu systémových opatrení pre uplatňovanie politiky zosúladenia rodinného a pracovného života v podmienkach Slovenska.

Ide o veľmi citlivú tému, ktorej sa mnohé krajiny venujú dlhodobo, ale nie vždy s adekvátnymi a očakávanými výsledkami. Súčasný stav v tejto oblasti charakterizuje v celoeurópskom meradle značná nerovnováha medzi pracovným a súkromným životom, ktorej čelia pracujúce rodiny.

Jedným z kľúčových zámerov projektu je podpora účasti žien na trhu práce podľa súčasného právneho a politického rámca EÚ.
Prostredníctvom lepšieho a efektívnejšieho rozdelenia opatrovateľských povinností medzi ženami a mužmi, podpory opatrení na uľahčenie návratu žien z materskej dovolenky na trh práce, zlepšenia podmienok pre zamestnanosť žien s opatrovateľskými a rodičovskými povinnosťami prispeje k posilneniu rovnosti žien a mužov na pracoviskách.

Chceme, aby vznikla podporná platforma na zavádzanie opatrení v oblasti zosúladenia rodinného a pracovného života. Chceme, aby sa zvýšilo všeobecné povedomie o výhodách a možnostiach v tomto smere.

Na jednej strane ide o to, aby zamestnávatelia disponovali podrobnejšími informáciami o dôležitosti zosúlaďovania pracovného a súkromného života a aby boli motivovanejší realizovať opatrenia v prospech svojich zamestnancov. Na strane druhej je dôležité aby aj zamestnanci boli dostatočne informovaní o tom aké opatrenia v oblasti zosúladenia pracovného a súkromného života môžu očakávať od svojich zamestnávateľov a aby boli motivovaní k ich využívaniu.

Národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku predpokladá priamu kooperáciu so slovenskými firmami pri mapovaní súčasnej situácie a následne aj spoluprácu pri realizovaní výsledkov projektu v praxi. Na samotnom projekte a vypracovaní koncepčných a metodických materiálov sa podieľa skupina expertov a expertiek. Ich práca je zameraná na nasledovné cieľové skupiny a to odborové organizácie, poskytovateľov služieb zamestnanosti, samostatne zárobkovo činné osoby, sociálnych partnerov, tvorcov politík na národnej a miestnej úrovni, organizácie a inštitúcie venujúce sa rodovej rovnosti, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, zamestnávateľov, zamestnancov vykonávajúcich politiky v oblasti rodovej rovnosti príležitostí vo verejnom i neverejnom sektore.

Európska únia a v rámci nej aj Slovensko vníma problematiku rovnosti žien a mužov na pracoviskách veľmi citlivo. Aj keď sa už v tejto oblasti veľa urobilo, stále pretrvávajú veľké rozdiely v dosiahnutých výsledkoch.

Uvedieme niekoľko zaujímavých faktov, ktoré ilustrujú súčasný stav:

Medzi krajinami EÚ existujú značné rozdiely. Rozdiel v odmeňovaní žien a mužov sa pohybuje od 1,4% v Luxembursku až po takmer 20 percent na Slovensku a ešte viac v Česku, Nemecku, Rakúsku a Estónsku. Vo väčšine krajín sa rozdiely v odmeňovaní medzi mužmi a ženami znižujú. Aj keď sa situácia v Európskej únii zlepšuje, rozdiel sa za posledných 8 rokov zmenšil iba o necelé 2 percentuálne body.

Pri porovnaní platov na Slovensku ženy zarábajú o takmer 20% menej ako muži. Hodnota eura zarobeného ženou je iba0,80 € z hodnoty eura, ktoré zarobí muž.

Zdroj: https://ec.europa.eu

Podľa údajov Európskej komisie každá žena v Únii pracuje v porovnaní s mužmi 2 mesiace v roku zadarmo.

Zdroj: https://ec.europa.eu/

Keď dosiahneme stav, že sa lepšie rozdelia opatrovateľské povinnosti medzi ženami a mužmi, keď podporíme a uľahčíme návrat žien po materskej dovolenke do práce, keď motivujeme zamestnávateľov prakticky riešiť rovnosť žien a mužov aj v oceňovaní a pracovných podmienkach – vtedy naplníme zmysel projektu. Prispejeme k harmonizácii medziľudských vzťahov, k všeobecnej spokojnosti ľudí a priaznivejšej a zdravšej spoločenskej klíme na Slovensku.

 

Kalendár udalostí
    HORE