Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Za rovnocenné a vyvážené postavenie žien a mužov.

Rozhovor so Zuzanou Brixovou, gestorkou národného projektu Rodová rovnosť na pracovisku, ktorý realizuje Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Ľudské zdroje.     

 

Prečo práve táto téma a prečo práve teraz?

Nerovnosť medzi ženami a mužmi je na Slovensku stále prítomná a to vo viacerých prepojených oblastiach. Jej príčinami sú spoločenské očakávania, ktoré sú už od detstva mužom a ženám podsúvané a tak nepriamo obmedzujú ich možnosti. Tiež nízka znalosť vlastných práv a možnosti ochrany pred diskrimináciou. Jedna s hlavných príčin je však nedostatočné možnosti pre zosúladenie rodinného a pracovného života, nakoľko stále na Slovensku väčšina zodpovednosti za starostlivosť o rodinu pripadá ženám.

Ženy prirodzene preberajú zodpovednosť za to, aby bolo o deti, rodinu i domácnosť postarané. Navyše dnes je z ekonomického pohľadu nemysliteľné, aby jeden z rodičov ostával doma a venoval sa deťom. Jednak potrebujú svojím príjmom prispieť do rodinného rozpočtu a potrebujú sa tiež pracovne realizovať.

Táto problematika je aktuálna nielen na Slovensku ale aj v ďalších krajinách EÚ. Povinnosti, starostlivosť a zodpovednosť o pracovný a súkromný život nie sú rovnomerne vyvážené a rozdelené medzi ženy a mužov. Podľa najnovších prieskumov v rámci EÚ si až 44 % ľudí myslí, že primárnou úlohou žien je starostlivosť o deti, rodinu a domácnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby sa rola a poslanie žien redukovali iba na starostlivosť o domácnosť. Je to značne nerovný pohľad na ich postavenie v spoločnosti. Ženy si zaslúžia rovnaké príležitosti, podmienky  a rovnaké uznanie aj ohodnotenie ako muži. Práve preto v dnešnej dobe plnej inovácií, sociálnych a spoločenských pohybov sa táto téma stáva mimoriadne aktuálnou a významnou  z časového i obsahového hľadiska.

 

Téma rovnosti príležitostí má už dlhšiu históriu a je predmetom mnohých prieskumov. Aké  najzaujímavejšie zistenia priniesli?

Spomenula by som aspoň niekoľko. V najnovšej správe EÚ o rovnosti žien a mužov sa napríklad uvádza, že počas roka 2020 v rámci EÚ si až 33 % žien kvôli deťom a starostlivosti o rodinu prerušili pracovnú kariéru. K rovnakému kroku pristúpilo iba 1 percento mužov.

Európsky priemer v starostlivosti žien o deti je 62 hodín týždenne. U mužov len 36 hodín týždenne.

Ďalší zaujímavý fakt je, že u žien v produktívnom veku je pravdepodobnosť práce na plný úväzok o 18 % menšia než u mužov. Je to vážna diskriminačná bariéra.  Plus len táto nerovnosť stojí EÚ 370 miliárd eur ročne a vytvára prekážky  ženám v ich kariérnom postupe.

Pritom ženy predstavujú veľmi významnú skupinu talentovaných zamestnancov. Medzi absolventmi vysokoškolských oborov tvoria tri pätiny. Majú záujem o vyššie pozície a manažérske tímy obohacujú o nové spôsoby riadenia. Nová štúdia, s prihliadnutím na dáta o najväčších firmách strednej a východnej Európy, poukazuje na väčšiu profitabilitu firiem, v ktorých sú ženy vo vedúcich pozíciách. Výsledky ukazujú, že takéto firmy sú ziskovejšie až o 26 % viac než tie, ktoré nemajú žiadnu ženu vo vedení spoločnosti.

Podľa dostupných dát je na Slovensku ponuka skrátených úväzkov oveľa nižšia ako v iných krajinách. Napríklad, v porovnaní so severskými krajinami  nižšia až trojnásobne. Zároveň máme veľmi malú dostupnosť rôznych predškolských zariadení ako jasle či škôlky. Podľa štatistík je najčastejšie využívaným opatrením pružný pracovný čas. Napriek tomu, 3,4 % mužov a 6,9% žien na Slovensku v roku 2018 pracovalo na skrátený pracovný úväzok. Firmy by mal štát rôznymi spôsobmi povzbudzovať, aby ponúkali flexibilné či skrátené úväzky. Treba však uviesť, že skrátené pracovné úväzky nie vždy prospievajú k lepšiemu opätovnému pracovnému zaradeniu žien na trh práce. V skutočnosti môžu však odpracovať viac hodín ako by v skrátenom úväzku mali a nie sú za to adekvátne odmenené. Prichádzajú tým tiež o benefity trvalého pracovného pomeru. Preto vnímame ako veľmi dôležité postupné uprednostňovanie flexibilnej formy práce, konkrétne to flexibilný pracovný čas a flexibilné miesto výkonu práce pred skrátenými úväzkami.

Nakoniec ide aj o celospoločenskú zmenu, o vôľu usilovať sa o rovnomernejšie rozdelenie starostlivosti o domácnosť, či deti medzi partnermi.

 

V tejto súvislosti sa často hovorí o platovej diskriminácii žien, teda nerovnocennom finančnom ohodnotení za rovnakú prácu. Ako je to v Európe a na Slovensku?

Áno, je to téma, ktorú sa snažia riešiť všetky členské krajiny EÚ. Samozrejme podľa svojich ekonomických možností a podmienok. Na Slovensku sú platy žien v priemere až o 16,07 % menšie ako platy mužov.

Zároveň ale treba dodať, že výrazný podiel na rozdiele v platoch má práve skutočnosť, že ženy pracujú v profesiách, ktoré sú nižšie finančne ohodnotené. Napríklad sociálne služby, zdravotníctvo či školstvo. Tento problém možno vyriešiť plošným zvýšením platov v týchto profesiách, alebo systematickým vzdelávaním dievčat aj chlapcov pri výbere povolania.

Taktiež treba zdôrazniť, že základná mzda u žien tvorí väčší podiel ich celkového zárobku. Zásadnejší rozdiel ukazujú prieskumy najmä vo vyplácaných prémiách a odmenách. Podľa európskych prieskumov ženy dostávajú o 45 % menšie prémie alebo odmeny ako muži. Má to samozrejme aj ďalekosiahlejší vplyv. Pre ženy to vytvára omnoho horšie podmienky aj v neskoršom veku pre ich dôchodkové zabezpečenie.

 

Projekt Rodová rovnosť na pracovisku, je teda príležitosťou ako sa v téme a jej riešení posunúť. Čo je hlavným cieľom projektu?

Projekt má svoju koncepčno-analytickú a aplikačnú časť. Skupina expertiek a  expertov spracováva sériu materiálov. Od Koncepcie pre zosúladenie súkromného a pracovného života cez Metodiku pre hodnotenie rovnosti žien a mužov na pracovisku, až po Analytickú štúdiu nákladov a výnosov pri uplatňovaní týchto nových prístupov. Cieľom je priniesť novú koncepciu, ktorá pomôže zamestnancom aj zamestnávateľom. Možnosť vytvoriť ideálne podmienky na efektívne zosúladenie rodinného a pracovného života zamestnancov tak, aby to prinieslo prospech aj zamestnávateľom.

 

Buďme konkrétnejší – čo projekt prinesie zamestnancom a čo zamestnávateľom?

Cieľom je priniesť nový spôsob koncepcie vzťahov medzi pracovným a súkromným životom. Projekt pomôže zamestnancom s rodičovskými, či opatrovateľskými povinnosťami  pri uplatňovaní sa na trhu práce. Jeho cieľom je vytvoriť lepšie pracovné podmienky  po návrate z materskej či rodičovskej dovolenky. Eliminovať možné kolízie medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami. Podporiť rovnaké ohodnotenie žien a mužov za výkon rovnakej práce. A tým všetkým prispieť k zvýšeniu spokojnosti a zlepšeniu  atmosféry na pracovisku.

Zamestnávateľom, ktorí budú chcieť tieto princípy uplatniť v praxi, môže projekt pomôcť pri budovaní kvalitnej základne zamestnancov. Tiež pomôže znížiť náklady na ich vzdelávanie a fluktuáciu. Pracovné miesta budú atraktívnejšie. Tým pádom môže zamestnávateľ efektívnejšie využiť potenciál a talent stálych zamestnancov. Prínosom pre zamestnávateľa je aj to, že zlepší pracovnú motiváciu a kariérny postup svojich zamestnancov a zamestnankýň.

 

V akom štádiu sa projekt nachádza a kedy sa jeho prínosy prejavia ?

Aktuálne sme vo fáze tvorby koncepčných, analytických a metodických materiálov, pričom základné dokumenty sú už spracované. Rok 2022 sa bude niesť v aplikačnej etape, ktorá z nášho pohľadu predstavuje overovanie navrhovaných výstupov v praxi u slovenských zamestnávateľov. Vzorku zamestnávateľov budeme oslovovať priamo, tak aby sme dokázali pokryť čo najviac odvetví a typov podnikov. Čaká nás aj intenzívna komunikačná a reklamná kampaň. Počítame s tým, že vybratí zamestnávatelia sa stanú dobrým príkladom pre ďalších a že projekt následne vyvolá pozitívnu reakciu na celom Slovensku. Veríme, že projekt prispeje k  celospoločenskej diskusii na tému rovnosti mužov a žien na pracoviskách. Pomocou projektu tak  naplníme ambíciu Slovenska dobehnúť najvyspelejšie štáty a byť vzorom pre ostatné krajiny Európskej únie.

 

Ďakujem za rozhovor.

Kalendár udalostí
    HORE