Preskočiť na obsah
24.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Vzdelávanie
Zrušiť
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Cieľové skupiny prijímateľov

Rozdelenie cieľových skupín podľa formy komunikácie

Subjekty priamo zapojené do procesu implementácie EŠIF

 • Podpredseda vlády SR pre investície
 • Centrálny koordinačný orgán
 • RO (zamestnanci);
 • SO (zamestnanci);
 • organizácia v priamej pôsobnosti RO (Implementačná agentúra
 • gestori horizontálnych aktivít (zamestnanci);
 • Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov
 • Monitorovací výbor
 • Národný monitorovací výbor
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 • Orgán auditu
 • Certifikačný orgán
 • Európska komisia príslušné Generálne riaditeľstvá Európskej komisie;

Masmédiá

 • Televízne stanice s celoslovenským pôsobením
 • Regionálne televízne stanice
 • Rozhlasové stanice s celoslovenským pôsobením
 • Regionálne rozhlasové stanice
 • Printové médiá (noviny, časopisy) na celoštátnej úrovni
 • Regionálne printové médiá
 • Špecializované printové médiá
 • Internetové médiá
 • Sociálne siete

Potenciálni žiadatelia o NFP, žiadatelia o NFP, prijímatelia NFP

 • orgány štátnej správy (zástupcovia relevantných orgánov štátnej správy);
 • orgány regionálnej a miestnej územnej samosprávy (primátori, starostovia, predsedovia VÚC, zamestnanci odboru regionálneho rozvoja VÚC);
 • mikroregióny, združenia miest a obcí (zástupcovia mikroregiónov, združení miest a obcí);
 • verejné inštitúcie
 • štátne, verejnoprospešné, mimovládne a neziskové organizácie, občianske a záujmové združenia a profesijné komory (zástupcovia);
 • podnikateľská sféra (zástupcovia);
 • široká verejnosť,


Vzdelávanie

Špecifické CS pre prioritnú os 1

 • školy a školské zariadenia na všetkých úrovniach vzdelávacieho systému;
 • deti a žiaci materských, základných a stredných škôl vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, vrátane marginalizovaných rómskych komunít ako sú napr. Rómovia
 • študenti stredných a vysokých škôl
 • rodičia
 • vysokoškolskí učitelia
 • manažment vysokých škôl
 • zamestnanci v oblasti výskumu a vývoja (vrátane podnikovej sféry a SAV)
 • lídri komunitnej práce
 • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy
 • tútori a lektori
 • profesionálni a dobrovoľní pracovníci s mládežou
 • osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania
 • zamestnanci štátnej správy a samosprávy
 • zamestnanci
 • samostatne zárobkovo činné osoby
Kalendár udalostí
  HORE