Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Strategický dokument "Podpora sociálneho začleňovania osôb s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra"

Strategický dokument Podpora sociálneho začleňovania osôb s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra (ďalej „strategický dokument“), ako jeden z kľúčových výstupných dokumentov národného projektu „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ vznikol prostredníctvom systematickej spolupráce odborného tímu národného projektu a expertov v danej problematike. Za účelom tvorby strategického dokumentu, a to v súlade s plnením cieľov národného projektu bola Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zriadená Medzirezortná pracovná skupina Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre oblasť podpory sociálneho začleňovania vybraných skupín osôb so zdravotným postihnutím, ktorej členmi boli odborné autority a osoby navrhnuté vecne zainteresovanými subjektmi v oblasti poskytovania sociálnych služieb a podpory zamestnanosti.

Cieľom strategického dokumentu bolo na základe medzinárodných a vnútroštátnych východísk a relevantných nelegislatívnych dokumentov identifikovať výzvy v určených oblastiach sociálneho začleňovania osôb s mentálnym postihnutím a osôb s poruchami autistického spektra ako cieľových skupín osôb národného projektu a predostrieť návrhy pre reformné zámery, ktoré majú dopad na tieto cieľové skupiny osôb. Strategický dokument ucelene a vecne sumarizuje doterajšie poznatky a skúsenosti z aplikačnej praxe vrátane východiskového stavu podpory sociálneho začleňovania cieľových skupín osôb národného projektu a prináša ideové návrhy opatrení (aj nadrezortného charakteru) vo vybraných oblastiach najvýraznejšie determinujúcich účinnejšiu podporu sociálneho začleňovania predovšetkým cieľových skupín osôb národného projektu. Potreba podpory bola identifikovaná najmä v oblasti kvality, dostupnosti a prepojenosti nástrojov a (sociálnych) služieb, v inkluzívnom vzdelávaní, v pracovnom začleňovaní, v starostlivosti o cieľové skupiny osôb národného projektu tak zo strany  odborného personálu (vrátane zvyšovania ich odbornosti)  ako aj zo strany neformálne sa starajúcich osôb v rodinnom či komunitnom prostredí a v oblasti zvyšovania povedomia  o právach osôb so zdravotným postihnutím. Strategický dokument ponúka nie len komplexný a ucelený pohľad na súčasný stav a východiská pre ďalší rozvoj v oblasti podpory sociálneho začleňovania osôb s mentálnym postihnutím a poruchami autistického spektra, ale aj návrhy opatrení s potenciálom pre ďalšie rozpracovanie a uvedenie do aplikačnej praxe.

Strategický dokument

Kalendár udalostí
    HORE