Preskočiť na obsah
23.2.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Celá otázka:

Dobrý deň.
Firma,ktorá sa zameriava na vzdelávacie aktivity v oblasti komunikácie,obchodu a manažmentu t.j.soft skills , môže využívať nejakú aktivitu v rámci ESF?

Ďakujem za odpoveď.


Odpoveď:

Ďakujeme za Vašu otázku týkajúcu sa podpory z OPĽZ.

 

prostredníctvom prioritnej osi č. 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje (programové obdobie 2014-2020), ktorá je v rámci rezortu školstva spolufinancovaná z Európskeho sociálneho fondu (ESF) je možná podpora v rámci 4 špecifických cieľov. Vo Vašom prípade by bol relevantný špecifický cieľ 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie, v rámci ktorého sa podpora vo všeobecnosti týka týchto aktivít:

·         tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.

·         podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania

·         prognózovanie a monitorovanie potrieb trhu práce v spolupráci s MPSVR SR, regiónmi a sociálnymi partermi

·         podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného a/alebo nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy druhej šance), stimulovanie pokračovania v štúdiu na nadväzujúcom stupni vzdelávania

·         priebežné revidovanie a aktualizácia Národného kvalifikačného rámca a Národnej sústavy kvalifikácií v súlade s Európskym kvalifikačným rámcom

·         monitoring, evaluácia, tvorba a zavádzanie štandardov kvality CŽV

·         podpora inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre osoby s osobitými vzdelávacími potrebami a iné znevýhodnené skupiny

·         podpora mladých ľudí so špecifickými problémami pri ich zamestnaní, generovanie príkladov spolupráce zamestnávateľov a poskytovateľov vzdelávania

·         identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote

·         prepojenie databáz údajov z oblasti CŽV, sociálnych štatistík a trhu práce

 

V súčasnosti MŠVVaŠ SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!, v rámci ktorej sú oprávnené tieto typy aktivít:

·         tvorba a realizácia vzdelávacích programov na rozvoj kompetencií dospelých v súlade s požiadavkami trhu práce (zvyšovanie, získanie, doplnenie), vrátane IKT, zvyšovania finančnej gramotnosti a pod.

·         podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania

·         podpora vzdelávacích programov na doplnenie základného a/alebo nižšieho stredného vzdelania (tzv. programy druhej šance)12, stimulovanie pokračovania v štúdiu na nadväzujúcom stupni vzdelávania

·         podpora inkluzívnych vzdelávacích aktivít pre osoby s osobitými vzdelávacími potrebami a iné znevýhodnené skupiny

·         podpora mladých ľudí so špecifickými problémami pri ich zamestnaní, generovanie príkladov spolupráce zamestnávateľov a poskytovateľov vzdelávania

·         identifikácia a zhodnotenie úrovne kompetencií dospelých využívaných v pracovnom živote.

 

Všetky podrobnosti k výzve sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR v tejto časti:

http://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/

Kalendár udalostí
    Kontakt a nahlasovanie podvodov a nezrovnalostí
    HORE