Preskočiť na obsah
2.6.2023
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

25. október Deň rovnosti v odmeňovaní medzi mužmi a ženami

Dnešný deň symbolicky zdôrazňuje potrebu rovnocenného odmeňovania žien a mužov za tú istú prácu. Aj v dnešnej vyspelej spoločnosti čelíme téme rovnosti príležitostí a odmeňovania medzi mužmi a ženami. Na Slovensku sú platy žien v priemere až o 16,07 % menšie ako platy mužov.

Zároveň ale treba dodať, že výrazný podiel na rozdiele v platoch má práve skutočnosť, že ženy pracujú v profesiách, ktoré sú nižšie finančne ohodnotené. Napríklad sociálne služby, zdravotníctvo či školstvo. Tento problém možno vyriešiť plošným zvýšením platov, alebo systematickým vzdelávaním dievčat aj chlapcov pri výbere povolania.  

Taktiež treba zdôrazniť, že základná mzda u žien tvorí väčší podiel ich celkového zárobku. Zásadnejší rozdiel ukazujú prieskumy najmä vo vyplácaných prémiách a odmenách. Podľa európskych prieskumov ženy dostávajú o 45 % menšie prémie alebo odmeny ako muži. Má to samozrejme aj ďalekosiahlejší vplyv. Pre ženy to vytvára omnoho horšie podmienky aj v neskoršom veku pre ich dôchodkové zabezpečenie.

Národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku, ktorý realizuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR je príležitosťou ako sa v téme a jej riešeniach posunúť.

Cieľom je priniesť nový spôsob koncepcie vzťahov medzi pracovným a súkromným životom. Projekt pomôže zamestnancom s rodičovskými, či opatrovateľskými povinnosťami  pri uplatňovaní sa na trhu práce. Jeho cieľom je vytvoriť lepšie pracovné podmienky  po návrate z materskej či rodičovskej dovolenky. Eliminovať možné kolízie medzi pracovnými a rodinnými povinnosťami. Podporiť rovnaké ohodnotenie žien a mužov za výkon rovnakej práce. A tým všetkým prispieť k zvýšeniu spokojnosti a zlepšeniu  atmosféry na pracovisku.

Nerovnosť medzi ženami a mužmi je na Slovensku stále prítomná a to vo viacerých prepojených oblastiach. Jej príčinami sú spoločenské očakávania, ktoré sú už od detstva mužom a ženám podsúvané a tak nepriamo obmedzujú ich možnosti. Tiež nízka znalosť vlastných práv a možnosti ochrany pred diskrimináciou. Jedna z hlavných príčin je však nedostatočné možnosti pre zosúladenie rodinného a pracovného života. Nakoľko stále na Slovensku väčšina zodpovednosti za starostlivosť o rodinu pripadá ženám.

Ženy prirodzene preberajú zodpovednosť za to, aby bolo o deti, rodinu i domácnosť postarané. Navyše dnes je z ekonomického pohľadu nemysliteľné, aby jeden z rodičov ostával doma a venoval sa deťom. Jednak potrebujú svojím príjmom prispieť do rodinného rozpočtu a potrebujú sa tiež pracovne realizovať.

Táto problematika je aktuálna nielen na Slovensku ale na celom svete. Povinnosti, starostlivosť a zodpovednosť o pracovný a súkromný život nie sú rovnomerne vyvážené a rozdelené medzi ženy a mužov. S týmto problémom sa boria aj vyspelé štáty  Európy . Podľa najnovších prieskumov v rámci EÚ si až 44 % ľudí myslí, že primárnou úlohou žien je starostlivosť o deti, rodinu a domácnosť.

Nesúhlasíme s tým, aby sa rola a poslanie žien redukovali iba na starostlivosť o domácnosť. Je to značne nerovný pohľad na ich postavenie v spoločnosti. Ženy si zaslúžia rovnaké príležitosti, podmienky  a rovnaké uznanie aj ohodnotenie ako muži. Práve preto v dnešnej dobe plnej inovácií, sociálnych a spoločenských pohybov sa táto téma stáva mimoriadne aktuálnou a významnou  z časového i obsahového hľadiska.

Na Slovensku existuje celý rad opatrení, ktoré prispievajú k systémovým riešeniam ako zosúladiť súkromný, rodinný a pracovný život. Jedným z nich je národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku. Čím sa projekt zaoberá si prečítate tu:

https://www.ludskezdroje.gov.sk/rovnost-zien-a-muzov/narodny-projekt-prinesie-konkretne-riesenia

 

Kalendár udalostí
    HORE