Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Národný projekt prinesie konkrétne riešenia

Na Slovensku existuje celý rad opatrení, ktoré prispievajú k systémovým riešeniam ako zosúladiť súkromný, rodinný a pracovný život. Jedným z nich je národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku. Cieľom národného projektu je priniesť novú koncepciu a konkrétne opatrenia na riešenie tejto problematiky, ale i systému hodnotenia rovnosti žien a mužov na pracovisku.

Kľúčoví hráči

Skúsenosti z iných krajín ukazujú, že aj keď národné legislatívy zahŕňajú možnosti pre podporu zosúladenia súkromného, rodinného a pracovného života, ich využívanie nie je zo strany zamestnávateľov uspokojivé a to často v dôsledku nedostatku informácií alebo motivácie. Riešením v tomto prípade je poskytnutie relevantných informácií a dôslednou argumentáciou zdôvodniť pozitíva pre ich zavádzanie, a tým vychádzať v ústrety zamestnankyniam a zamestnancom s rodičovskými povinnosťami. V mnohých prípadoch predstavuje legislatíva totiž len nevyhnutný  právny rámec. Je teda kľúčové, aby relevantné subjekty ako zamestnávateľské organizácie, firmy, mimovládne organizácie či jednotlivci preukázali iniciatívu v oblasti aplikácie konkrétnych opatrení. Iba vyššia informovanosť bude viesť k lepšiemu riešeniu situácie na pracovisku a aj v rodine.

Ohľaduplní zamestnávatelia sú IN

Aktivity mnohých subjektov smerujú dnes k tomu, aby zamestnávatelia vo väčšej miere zohľadňovali rodinné zázemie svojich zamestnancov a zamestnankýň, ich rodinné povinnosti, problémy a záväzky. Ako ukázali viaceré iniciatívy z posledných rokov, takéto opatrenia vedú v konečnom dôsledku k zvýšeniu produktivity práce a k pozitívnejším výsledkom firiem, kde ich uplatňujú. Z hľadiska firemnej úrovne pôjde v budúcnosti aj o otázku konkurenčných výhod, pretože vzdelaná a kvalifikovaná pracovná sila bude vyhľadávať také zamestnávateľské prostredie, ktoré preukáže flexibilitu a zohľadní potreby rodín.

Politiky mnohých zamestnávateľov teda zohrávajú v procese zosúlaďovania práce a rodiny dôležitú úlohu, na Slovensku sú zatiaľ skôr v menšinovej pozícii a v podobe náhodného riešenia akútnych problémov, než v rovine trvalej, explicitnej a systematickej firemnej politiky.

Priority projektu

Projekt chce pomáhať zamestnávateľom, ktorí plánujú resp. realizujú opatrenia pre zosúladenie pracovného a rodinného života. A to prostredníctvom podpory a poradenstva pri tvorbe a implementácii programov a plánov zameraných na zosúladenie rodinného a pracovného života v podnikoch a inštitúciách.

Prvým krokom k realizácii takýchto programov je poznanie reálnej situácie v podniku resp. inštitúcii. Za týmto účelom sú vykonávané v mnohých krajinách tzv. rodové audity. Predstavuje nový a účinný nástroj presadzovania rovnosti žien a mužov v spoločnosti. Rodový audit spočíva v analýze fungovania jednotlivých spoločenských celkov, či organizácii, z perspektívy rovnosti žien a mužov. Ako jedna z foriem etického hodnotenia umožňuje zistiť, ako organizácia dodržuje a podporuje princípy rovnosti žien a mužov na pracovisku, pričom osobitne sa vyhodnocuje aj oblasť zosúladenia rodinného a pracovného života.

Aktuálne sú rodové audity na Slovensku dostupné zatiaľ len vo veľmi obmedzenej miere bez zabezpečenia štandardov kvality. Z tohto dôvodu je v rámci projektu plánované zavedenie systémových opatrení pre uplatňovanie politiky zosúladenia rodinného a pracovného života vytvorením štandardov a kvalitnej metodiky rodových auditov. Vypracované nástroje a dokumenty budú môcť využívať v praxi nielen zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, tvorcovia politík, ale hlavne zamestnávatelia, poskytovatelia služieb zamestnanosti, výskumné a vzdelávacie inštitúcie, subjekty venujúce sa rovnosti žien a mužov, sociálni partneri, odborové organizácie a pod.

Ako sa bude projekt realizovať

Projekt má niekoľko súbežných úloh, ktorými sa podporí zosúladenie súkromného, rodinného a pracovného života. Jednou z nich je vytvorenie koncepčných materiálov a ich zavedenie do praxe.

Mnohí zamestnávatelia nemajú potrebné poznatky o možnostiach podpory rovnosti žien a mužov a zosúlaďovania rodinného a pracovného života u svojich zamestnancov a zamestnankýň a ani o výhodách takejto firemnej politiky. Metodika by mala poskytnúť prehľadný návod, ako zaviesť  a rozširovať  tieto opatrenia v podniku, pričom bude obsahovať aj vzorové plány rovnosti žien a mužov s katalógom vhodných opatrení. Táto časť projektu tak poskytne všeobecný základ k problematike zavádzania opatrení na podporu zosúlaďovania súkromného, rodinného a pracovného života, a to koncepčne (odborné dokumenty) aj prakticky (všeobecné poradenstvo). Jej cieľom je zorientovať a poskytnúť zamestnávateľom relevantné argumenty a nástroje pre efektívne zavádzanie takýchto opatrení. Pri tvorbe metodiky budú inšpiráciou aj príklady zo zahraničia a ich pozitívne skúsenosti v oblasti rovnosti žien a mužov. Výsledkom by mali byť:

·       Koncepcia pre zosúlaďovanie súkromného, rodinného a pracovného života,

·       Katalóg opatrení pre zamestnávateľov,

·       analytická štúdia Náklady a výnosy uplatňovania rodovej rovnosti na trhu práce pre zamestnávateľov.

Druhou úlohou je zavedenie systému hodnotenia zosúladenia rodinného a pracovného života a rovnosti žien a mužov v podnikoch.

Kľúčovým momentom je na strane zamestnávateľov objektívne posúdenie a hĺbková analýza aktuálneho stav na svojich pracoviskách. Preto budú v rámci projektu vypracované štandardy, ktoré umožnia vykonávať rodové audity na pracoviskách a identifikovať tak východiskový stav rovnosti žien a mužov na pracovisku u zamestnávateľa. Následne sa budú môcť navrhnuté opatrenia efektívnejšie zapracovať do praxe.

Čo sa od projektu očakáva

Tým, že zamestnávatelia budú mať podrobnejšie informácie o výhodách a možnostiach zladenia súkromného, rodinného a pracovného života, budú viac motivovaní svojim zamestnancom a  zamestnankyniam poskytovať dostupné opatrenia. Rovnako aj zamestnanci a zamestnankyne, ak budú viac informovaní o dostupných opatreniach, ktoré môžu od svojich zamestnávateľov očakávať, budú viac motivovaní tieto opatrenia využívať. Očakávame preto vzrast miery využívania flexibilných foriem práce, ako aj iných opatrení zameraných na zosúladenie súkromného, rodinného a pracovného života.

 

V nasledujúcom článku sa dočítate niektoré praktické návody ako zosúladiť prácu a rodinu.

https://www.ludskezdroje.gov.sk/.../prakticke-navody-ako-zosuladit-pracu-a-rodinu

 

Kalendár udalostí
    HORE