Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Príklad z Belgicka: Opatrovateľov posadili „za volant“ ich vlastnej kariéry

Opatrovateľská práca je náročná a vysoko stresujúca. Opatrovatelia a opatrovateľky sú vystavení neustálemu riziku preťaženia. Dopyt po kvalitnej starostlivosti v spoločnosti sa zvyšuje a mnohí opatrovatelia sa musia starať o ľudí s rôznymi špecifickými potrebami.

Pre organizácie, ako je napr. belgický poskytovateľ domácej starostlivosti Landelijke Thuiszorg, je nevyhnutné motivovať zamestnancov, aby si ich udržali z dlhodobého hľadiska. Musia zabezpečiť, aby  opatrovatelia mali potrebné zručnosti, aby zostali odolní a zároveň sa rozvíjali vzhľadom na meniace sa nároky. V neposlednom rade je dôležité zabezpečiť, aby zamestnanci dokázali zosúladiť svoje povinnosti v práci a mimo nej, aby si udržali rovnováhu medzi  súkromným, rodinným a pracovným životom spolu s udržateľnou kariérou.

Zručnosti, hodnoty a zdravie

V roku 2015 predstavila Landelijke Thuiszorg novú udržateľnú kariérnu politiku. Chcela vytvoriť priestor pre väčšiu flexibilitu svojich zamestnancov, aby mohli vykonávať rôzne úlohy a dať zamestnancom kontrolu nad ich vlastnou kariérou. Ich stratégia bola založená na dvoch hlavných činnostiach:

● mesačná interná pracovná skupina a cieľové skupiny zložené z opatrovateľov a iných zamestnancov;

● regionálne informačné večery štruktúrované na tému „za volantom vlastnej kariéry“.

Myšlienkou pracovnej skupiny bolo povzbudiť zamestnancov na rôznych pozíciách, aby sa podelili o svoje skúsenosti, spojili odborné znalosti a vytvorili ďalšiu činnosť.

Predmetom informačných večerov boli „dom pracovnej schopnosti“. Dom sa skladá zo štyroch rôznych podlaží: práca, hodnoty, zručnosti a zdravie, teda hlavné faktory, ktoré ovplyvňujú pracovnú schopnosť jednotlivcov. Prvé tri podlažia sú individuálne možnosti (hodnoty, zručnosti a zdravie), štvrté je pracovné prostredie. Individuálne možnosti sa menia vekom človeka, pracovné prostredie sa mení vplyvom globalizácie alebo vývojom nových technológií. Faktory ovplyvňujúce schopnosť pracovať sa preto neustále menia.

Obr.: Model domu pracovnej schopnosti

 

 

Myšlienkou informačných večerov v belgickej spoločnosti Landelijke Thuiszorg je zamyslieť sa nad tým, ako tieto rôzne poschodia navzájom na seba pôsobia.

Jedným z cieľov je, aby zamestnanci mysleli na  svoje fyzické a duševné zdravie, t. j. ako zosúlaďujú svoje pracovné povinnosti s rodinným životom. Je to dôležité najmä pre pracovníkov, ktorí majú svoje vlastné opatrovateľské povinnosti, teda tí, ktorí majú deti, chorých či starších príbuzných doma.

 „Dôležité je uvedomiť si, že svoju pracovnú schopnosť máte v rukách vtedy, keď si sadnete za „volant“ svojej vlastnej kariéry,“ vysvetľuje Pascale Balemans, vedúci vzdelávania a odbornej prípravy v Landelijke Thuiszorg.

Udržateľné kariéry

Organizácia poskytuje „podporu šitú na mieru všetkým zamestnancom v ich kariére“, hovorí Pascale. „Vaša kariéra sa môže stať udržateľnejšou, ak prevezmete kontrolu nad svojou vlastnou pracovnou kapacitou.“ Tým, že svojim zamestnancom poskytla väčšiu kontrolu nad ich kariérou a povzbudila ich, aby našli rovnováhu so svojimi povinnosťami mimo práce, pomohla Landelijke Thuiszorg zabezpečiť, aby jej zamestnanci zvládli náročnú a niekedy aj stresujúcu prácu a ďalej pôsobili v dobre vyváženom zamestnaní. 


Na Slovensku existuje tiež celý rad opatrení, ktoré prispievajú k systémovým riešeniam. Jedným z nich je národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku o ktorom sa dočítate tu: https://www.ludskezdroje.gov.sk/rovnost-zien-a-muzov/narodny-projekt-prinesie-konkretne-riesenia

 

 

 

Zdroj: Work-life balance for all- Best practice examples from EU Member States

Kalendár udalostí
    HORE