Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Začleňovanie žien na trhu práce

S nerovnováhou medzi súkromným, rodinným a pracovným životom  sa stretáva drvivá väčšina pracujúcej populácie. Týka sa najmä rodín s malými deťmi, ľudí starajúcich sa o blízke osoby, ale aj všetkých tých, ktorí potrebujú nájsť správny balans medzi prácou a svojím voľným časom.

Štatistiky, ako aj rôzne ukazovatele nasvedčujú tomu, že riešením nerovnováhy medzi súkromným, rodinným a pracovným životom, ktorým čelia pracujúce rodiny, sa umožní v prípade záujmu žien ľahší návrat a začlenenie na trh práce.

Úskalia návratu do práce po materskej dovolenke

Hlavným pilierom začleňovania žien do pracovného trhu je uľahčenie návratu z materskej alebo rodičovskej dovolenky do práce. S tým ide ruka v ruke lepšie rozdelenie domácich povinností a starostlivosti o členov rodiny medzi ženy a mužov. V neposlednom rade je dôležité, aby žena bola dostatočne a spravodlivo ohodnotená za svoju prácu. Práve toto sú základné faktory, ktoré ovplyvňujú rozhodnutie žien vrátiť sa do práce.

Úmysel návratu do práce nemusí byť váhavý len pre ženu. Častokrát sa zamestnávatelia pozerajú na ženu po materskej dovolenke s akousi rezervou – čo ak bude často na OČR, nebude stíhať pracovné povinnosti načas alebo bude uprednostňovať rodinné záležitosti pred pracovnými. Na takúto ženu sa treba pozerať ako na kvalitnú pracovnú silu, ktorá sa pri dieťati naučila množstvu vecí a osvojila si návyky, ktoré dovtedy nemusela mať zaužívané.

Čo však žena počas materskej dovolenky častokrát stráca je kontakt s jej profesiou a kolegami. V prípade dlhšej materskej alebo pri viacerých materských dovolenkách po sebe sa táto nevýhoda prehlbuje a ak sa žena venuje výlučne starostlivosti o deti, návrat do práce je pre ňu veľmi náročný. Nie je to len tým, že za pár rokov sa v jej profesii môže veľa vecí zmeniť, zmodernizovať a pod, ale najmä o jej sebadôvere a sebaistote. Práve v takýchto chvíľach je mimoriadne dôležitá podpora zo strany rodiny a zamestnávateľa. Ak si v domácnosti s manželom podelia povinnosti, ak je o dieťa postarané v škôlke alebo jasliach, ak je zamestnávateľ ochotný nastaviť flexibilné pracovné podmienky a umožní tak žene získať svoju pozíciu, návrat do práce je pre ňu oveľa jednoduchší. Žena má možnosť profesijne a osobnostne rásť, muž získa viac cenných chvíľ so svojou rodinou a zamestnávateľ má spoľahlivú a lojálnu pracovnú silu.

Je mimoriadne dôležité, aby výsledkom bezbolestného návratu do zamestnania nebolo len o šťastí na dobrého zamestnávateľa alebo nutnosti krvopotného presadzovania sa. Malo by ísť o systémové nastavenie, o akýsi návod pre firmy a zamestnancov, ako to ženám uľahčiť. A za spoločným účelom – spokojnosť pre všetky zúčastnené strany.

Konkrétne riešenia na dosah

Na Slovensku existuje celý rad opatrení, ktoré prispievajú k systémovým riešeniam, ako zosúladiť súkromný, rodinný  a pracovný život. Jedným z nich je národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku.

Cieľom národného projektu je priniesť novú koncepciu a konkrétne opatrenia na riešenie tejto problematiky, ale i systému hodnotenia rovnosti žien a mužov na pracovisku.

Národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku má oporu vo viacerých strategických a koncepčných materiáloch a to na národnej, ako aj medzinárodnej úrovni. Zosúlaďovanie súkromného, rodinného a pracovného života Európska únia vo všeobecnosti považuje za prioritu z hľadiska dosiahnutia rovnosti žien a mužov, zvýšenia participácie žien na trhu práce a zlepšenia prerozdelenia rodinných povinností medzi ženami a mužmi.

Hlavnými piliermi podpory zosúladenia rodinného a pracovného života sú na Slovensku :

Dostupné kvalitné služby starostlivosti o deti a závislých členov a členky rodiny. Na podporu tohto piliera sú už pripravené a implementované aktivity v rámci Európskych štrukturálnych fondov, ako aj mimo neho a to napr. Národný projekt „Príspevok na starostlivosť o dieťa“ zameraný na  zlepšenie prístupu k cenovo dostupným službám starostlivosti o dieťa do troch rokov veku", v rámci výzvy „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ na podporu flexibilných foriem starostlivosti o deti, ako aj výzvy na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Na podporu starostlivosti o závislých členov a členky rodiny je to napr. „NP Podpora opatrovateľskej služby“.

Rovnomernejšie rozdelenie zodpovedností za chod rodiny a vyššie zapájanie otcov do starostlivosti o deti. Na podporu tohto piliera je v SR úspešne zavedená prax čerpania rodičovskej dovolenky otcom, pričom trend otcov využívajúcich túto možnosť neustále narastá. Podľa Inštitútu finančnej politiky, v júni 2018 z celkového počtu cca. 32 tisíc osôb na rodičovskej dovolenke bolo 17% otcov, kým pred 2 rokmi to bolo iba 4,6% a pred 5 rokmi iba 0,5%. V júni 2019 to bolo už 24%. Štatistiky teda ukazujú, že záujem otcov o rodičovskú dovolenku stále rastie.

 Graf: Pomer začatých rodičovských dovoleniek otcov a počtu detí narodených v danom roku

Zdroj: Inštitút finančnej politiky, MF SR (https://www.mfsr.sk/files/archiv/31/Komentar_materskeotcov_final.pdf)

Flexibilné formy práce. Ich existenciu podporuje národný projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“, ktorého prijímateľom je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt sa realizuje prostredníctvom poskytovania finančných príspevkov zamestnávateľovi, ktorý vytvorí flexibilné formy zamestnávania, ako je pracovný pomer na kratší pracovný čas (§ 49 Zákonníka práce), delené pracovné miesto (§ 49a Zákonníka práce) alebo domácku práca a teleprácu (§ 52 Zákonníka práce).  Viac informácií o projekte je na tejto stránke: https://www.upsvr.gov.sk/europsky-socialny-fond/narodne-projekty-v-programovom-obdobi-2014-2020/narodny-projekt

O tom aké konkrétne riešenia prinesie Národný projekt Rodová rovnosť na pracovisku sa dočítate v nasledujúcom článku.

https://www.ludskezdroje.gov.sk/rovnost-zien-a-muzov/narodny-projekt-prinesie-konkretne-riesenia

 

 

 

Kalendár udalostí
    HORE