Preskočiť na obsah
15.6.2024
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny oznamuje, že dňom 20.12.2022  boli zverejnené Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím pre podaktivitu 3 - podpora poskytovateľov sociálnych služieb a podaktivitu 4 – podpora poradcov pracovnej integrácie.  

Zapojením sa do podaktivity 3 národného projektu získajú poskytovatelia sociálnych služieb pre prijímateľov s mentálnym postihnutím a osôb s poruchami autistického spektra možnosť financovať pracovné miesto odborného zamestnanca (až do výšky 1.665 EUR/mesačne), ktorý bude rozvíjať odborné činnosti a metódy práce s touto cieľovou skupinou a podporovať tak ich sociálne začleňovanie a zvyšovať tak kvalitu poskytovaných služieb.

Zapojením sa do podaktivity 4 národného projektu získajú agentúry podporovaného zamestnávania ako aj poskytovatelia sociálnych služieb možnosť financovať miesto poradcu pracovnej integrácie (až do výšky 1.665 EUR/mesačne), ktorý/á bude pracovať s osobami s mentálnym postihnutím a osobami s poruchami autistického spektra, viesť ich k samostatnosti, pripravovať ich pre uplatnenie na trhu práce a podporovať ich zamestnávanie a pracovné začleňovanie.

Podrobnosti a bližšie informácie nájdete v oznámeniach pre jednotlivé podaktivity.

Oznámenie_PA3

Príručka PA3

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP-PSZZP_PA4

Príručka pre subjekty zapojené do NP-PSZZP_PA4

Kalendár udalostí
    HORE