Preskočiť na obsah
24.1.2021
Slovenský
Európsky sociálny fond; Európsky fond regionálneho rozvoja
Operačný program Ľudské zdroje
Vzdelávanie
Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí
Zamestnanosť
Sociálne začlenenie
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Vzdelávanie

Výstupy k výzve „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole“ (MŠVVaŠ SR)

ZŠ Vlkanová - "Zvýšenie kvality vzdelávania na základnej škole s materskou školou Vlkanová", ITMS kód projektu 312011R040 

ZŠ Holíčska, Bratislava - "Vzdelaní žiaci - kompetentní absolventi", ITMS kód projektu 312011R044  

ZŠ M.R.Š._Trebišov - "Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov základnej školy", ITMS kód projektu 312011R032  

ZŠ s MŠ Podzávoz, Čadca - "Učíme sa pre život", ITMS kód projektu 312011S705

ZŠ Kružlová, Kružlová - "Rozvojom gramotností k naplneniu životných cieľov", ITMS kód projektu 312011T505

ZŠ s MŠ  Spišský Hrhov, Komenského - „Zvýšenie kvality vzdelávania na Základnej škole s materskou školou Spišský Hrhov“, ITMS kód projektu 312011S121

ZŠ Slovenská Kajňa, Slovenská Kajňa - „Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Slovenská Kajňa“, ITMS kód projektu 312011R046 

ZŠ Ľudovíta Fullu, Maurerova 21, Košice - „Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti v ZŠ Ľudovíta Fullu, Košice“, ITMS kód projektu 312011R089

ZŠ Ďurkov, Ďurkov 192, 044 19 Ďurkov - "Zdokonalenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na ZŠ Ďurkov", ITMS kód projektu 312010R072

ZŠ v Handlovej, Školská 526, 972 51 Handlová, „Zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom rozvoja čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti žiakov v ZŠ Školská, Handlová“, ITMS kód projektu 312011S559

ZŠ s MŠ Karola Rapoša, Pionierska 4, 977 01 Brezno, "Matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť - zručnosti pre život", ITMS kód projektu 312011R460

ZŠ s MŠ Podzávoz Čadca. "Učíme sa pre život.", ITMS kód projektu 312011S705

Spojená katolícka škola, Farská 19, 949 01 Nitra, "Zvýšenie kvality vzdelávania na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre", ITMS kód projektu 312011V634

ZŠ s MŠ Štefana Moysesa v Banskej Bystrici "Zvýšenie kvality vzdelávania na Základná škola s materskou školou Štefana Moysesa v Banskej Bystrici.", ITMS kód projektu 312011T411

ZŠ  Slobody, Poltár- "Škola pre život", ITMS kód projektu 312011Q878

Kalendár udalostí
    HORE